УВАГА! Сайт працює у тестовому режимі.

Рада НПУ

01 січня 1970
Розмір шрифту: Аб Аб Аб

Рада НПУ, Президент НПУ (у разі його відсутності – Віце-президент НПУ), Ревізійна комісія НПУ, Комісія з питань професійної етики нотаріусів підконтрольні і підзвітні З’їзду нотаріусів України.

До складу Ради НПУ входять за посадою Президент НПУ, Віце-президент НПУ, та голови Відділень НПУ, а також два нотаріуси, обрані загальними зборами нотаріусів Відділень НПУ з чисельністю нотаріусів більше однієї тисячі.

Присутність голови Відділення НПУ на засіданні Ради обов’язкова. У разі відсутності голови Відділення НПУ з поважних причин, участь в засіданнях Ради має право брати заступник голови Відділення НПУ як член Ради НПУ.

У період між З’їздами нотаріусів України функції професійного самоврядування нотаріусів виконує Рада НПУ.

Рада НПУ:

 1. координує та організовує роботу НПУ відповідно до мети та завдань, визначених Статутом, програмами і резолюціями, прийнятими З’їздом нотаріусів України;
 2. забезпечує виконання рішень З’їзду нотаріусів України та власних рішень;
 3. сприяє реалізації державних гарантій нотаріальної діяльності, захисту професійних інтересів та соціальних прав нотаріусів;
 4. затверджує, а у разі необхідності, змінює щорічний кошторис доходів і видатків НПУ;
 5. ухвалює рішення про розмір щомісячної винагороди Президенту НПУ за виконання ним статутних завдань на підставі цивільно-правового договору у разі виведення посади Президента поза штат НПУ;
 6. ухвалює рішення про розмір щомісячної заробітної плати та інших виплат Президента НПУ у разі виконання ним обов’язків Президента на посаді згідно штатного розпису НПУ;
 7. звітує З’їзду нотаріусів України про виконання програми діяльності НПУ;
 8. затверджує структуру та штатний розпис апарату НПУ, за поданням Президента НПУ погоджує кандидатуру та заробітну плату виконавчого директора НПУ та надає дозвіл на укладення з ним трудового договору; здійснює контроль за діяльністю апарату НПУ;
 9. затверджує плани основних заходів та забезпечує їх виконання;
 10. ухвалює рішення про скликання чергового та позачергового З’їзду нотаріусів України та забезпечує їх оприлюднення у порядку, встановленому цим Статутом;
 11. щорічно звітує про свою роботу перед членами НПУ шляхом оприлюднення щорічних звітів про виконання програми діяльності та витрачання кошторису НПУ на веб-сайті НПУ до 01 березня наступного за звітним року;
 12. співпрацює з Міністерством юстиції України;
 13. координує роботу Відділень НПУ, контролює їх діяльність;
 14. розглядає висновки Комісії з питань професійної етики нотаріусів щодо порушення нотаріусами правил професійної етики та готує подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю на розгляд Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату;
 15. здійснює аналітично-методичне та наукове забезпечення нотаріальної діяльності, бере участь у проведенні експертиз законопроектів та інших підзаконних нормативно-правових актів з питань, пов’язаних з нотаріальною діяльністю, вносить відповідні пропозиції;
 16. сприяє підвищенню професійного рівня (кваліфікації) нотаріусів; надає методичну допомогу нотаріусам через створені нею комісії;
 17. забезпечує здійснення міжнародної співпраці НПУ з Міжнародним Союзом Нотаріату та організаціями нотаріусів інших країн;
 18. здійснює контроль за надходженням членських внесків та їх використанням;
 19. забезпечує захист соціальних прав та професійних інтересів нотаріусів. В окремих випадках для захисту прав та інтересів нотаріусів може залучати адвокатів, експертів тощо;
 20. обирає Секретаря Ради НПУ зі свого складу;
 21. приймає рішення щодо розпорядження майном та коштами НПУ у випадках, передбачених цим Статутом;
 22. створює постійні та тимчасові комісії, секції, робочі групи з числа членів Ради НПУ та інших членів НПУ;
 23. в межах кошторису ухвалює рішення про витрати коштів на матеріально-технічне забезпечення організаційних заходів для проведення З’їздів нотаріусів України;
 24. засновує заохочення для членів НПУ, ухвалює рішення про заохочення та вручення відзнак НПУ, вносить подання про присвоєння членам НПУ почесних звань та про нагородження членів НПУ державними нагородами та відзнаками, а також визначає форми соціального захисту членів НПУ;
 25. затверджує зразки символіки, логотипів, печатки, штампів та іншої атрибутики НПУ;
 26. приймає рішення про створення та функціонування веб-сайту НПУ та «гарячої лінії» для надання безкоштовної юридичної допомоги членам НПУ;
 27. надає повноваження Президенту НПУ на укладання правочинів і розпорядження коштами та майном НПУ на суму, що перевищує 200 000 гривень, а також на укладання з членами НПУ цивільно-правових договорів, пов’язаних з виконанням ними статутних завдань;
 28. для реалізації мети (цілей, завдань), напрямів діяльності, визначених цим Статутом, приймає рішення щодо членства НПУ в громадських об’єднаннях, а також рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію юридичних осіб за участю НПУ, затверджує їх статути;
 29. приймає рішення про розстрочення, відстрочення сплати членських внесків та звільнення від сплати членських внесків;
 30. затверджує порядок набуття та припинення членства в НПУ осіб, які отримали свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю;
 31. відповідно до прийнятого Радою НПУ Регламенту обирає та делегує нотаріусів до складу Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату з числа кандидатів, обраних загальними зборами Відділень НПУ;
 32. затверджує Регламент роботи Ради НПУ;
 33. ухвалює рішення про звернення до відповідного Відділення НПУ з пропозицією щодо дострокового припинення повноважень члена Ради НПУ, який входить до Ради НПУ від відповідного Відділення та його переобрання у встановленому порядку, у разі, якщо за станом здоров’я або з інших причин (систематично не бере участь у засіданнях Ради НПУ без поважних причин, у випадку анулювання його свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю тощо) він не в змозі виконувати обов’язки члена Ради НПУ;
 34. приймає рішення про набуття чи припинення членства в НПУ;
 35. виконує інші повноваження, що випливають з цього Статуту.

Засідання Ради НПУ скликаються Президентом НПУ, а у разі його відсутності Віце-президентом НПУ не рідше одного разу на три місяці. Засідання Ради НПУ може бути скликане також на вимогу не менш як третини членів Ради НПУ, про що обов’язково письмово повідомляється Президент, Віце-президент НПУ. За відсутності Президента НПУ та Віце-президента НПУ, члени Ради НПУ, які ініціювали скликання Ради НПУ, обирають між собою головуючого та секретаря цього засідання. Проведення засідання Ради НПУ можливо дистанційно, зокрема в режимі он-лайн, відеоконференції.

Засідання Ради НПУ є правомочним, якщо у ньому беруть участь більше половини його членів. Рішення Ради НПУ приймаються більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні. У разі рівного розподілу голосів членів Ради НПУ, голос головуючого на засіданні є вирішальним.

Рішення та Протоколи засідань Ради НПУ в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті НПУ не пізніше 20 днів з моменту їх прийняття. З моменту їх оприлюднення Рішення Ради НПУ є обов’язковими для всіх членів НПУ.

Витрати на відрядження члена Ради НПУ з метою виконання функцій, визначених Статутом НПУ та Типовим положенням про Відділення НПУ, відшкодовуються йому за рахунок коштів, які передбачені кошторисом відповідного Відділення НПУ, згідно з діючим законодавством України.

Очолює Раду НПУ Президент НПУ, який є офіційним представником НПУ, а також гарантом її єдності.

Члени Ради НПУ:

Назва регіону

ПІБ члена Ради НПУ (Голови Відділення НПУ)

1.

Президент НПУ

Марченко Володимир Миколайович

2.

Віце-президент НПУ

Оніщук Ольга Миколаївна (приватний нотаріус Київського міського н.о.).

3.

АР Крим

 

4.

Вінницька обл.

Суханова Тетяна Олександрівна (приватний нотаріус Вінницького міського н.о.).

5.

Волинська обл.

Курта Наталія Володимирівна (приватний нотаріус Луцького міського н.о.).

6.

Дніпропетровська обл.

Кохан Ганна Леонідівна (приватний нотаріус Дніпропетровського міського н.о.).

7.

Донецька обл.

Бельдєй Микола Іванович (приватний нотаріус Волноваського районного н.о.).

8.

Житомирська обл.

Сєтак Віктор Ярославович (приватний нотаріус Житомирського міського н.о.)

9.

Закарпатська обл.

Гуледза Андрій Георгійович (приватний нотаріус Свалявського р-го н.о.)

10.

Запорізька обл.

Масловець Людмила Сергіївна (приватний нотаріус Запорізького міського н.о.)

11.

Івано-Франківська обл.

Кіцула Оксана Михайлівна (приватний нотаріус Івано-Франківського районного н.о. Івано-Франківської обл.)

12.

Київська обл.

Дерун Каріна Анатоліївна (приватний нотаріус Білоцерківського міського н.о.).

13.

Кіровоградська обл.

Балик Тетяна Миколаївна (приватний нотаріус Кіровоградського міського н.о.)

14.

Луганська обл.

Пульний Сергій Миколайович (приватний нотаріус Старобільського районного н.о.).

15.

Львівська обл.

Бояківський Омелян Васильович (завідувач Першої львівської ДНК)

16.

Миколаївська обл.

Нехимчук Кирило Борисович (приватний нотаріус Вознесенського міського н.о.)

17.

Одеська обл.

Левенець Тетяна Пилипівна (приватний нотаріус Одеського міського н.о.)

18.

Полтавська обл.

Гура Людмила Борисівна (приватний нотаріус Полтавського міського н.о.)

19.

Рівненська обл.

Бернацька Інна Михайлівна (приватний нотаріус Острозького районного н.о. Рівненської обл.)

20.

Сумська обл.

Ворошина Лариса Вікторівна (приватний нотаріус Сумського міського н.о.)

21.

Тернопільська обл.

Пивовар Валерій Анатолійович (приватний нотаріус Чортківського міського н.о.).

22.

Харківська обл.

Чуєва Олена Дмитрівна (приватний нотаріус Харківського міського н.о.)

23.

Херсонська обл.

Негра Олег Анатолійович (завідувач Голопристанської ДНК)

24.

Хмельницька обл.

Оксанюк Аліна Анатоліївна (приватний нотаріус Хмельницького міського н.о.)

25.

Черкаська обл.

Терещенко Марина Євгенівна (приватний нотаріус Смілянського міського н.о. Черкаської обл.)

26.

Чернівецька обл.

Блауш Наталія Зіновіївна (приватний нотаріус Чернівецького міського н.о.)

27.

Чернігівська обл.

Коваленко Володимир Васильович (приватний нотаріус Чернігівського міського н.о.)

28.

місто Київ

Сидоренко Андрій Васильович (приватний нотаріус Київського міського н.о.).

29.

місто Київ

Кирилюк Дмитро Володимирович (приватний нотаріус Київського міського н.о.).

30.

місто Київ

Козаєва Наталія Михайлівна (приватний нотаріус Київського міського н.о.).

31.

місто Севастополь

 
Кількість переглядів: 5886

Архів публікацій